Google

GoSharp

 

孫子兵法

始計第一

孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

故經之以五,校之以計,而索其情:

一曰道,
二曰天,
三曰地,
四曰將,
五曰法。

道者,令民於上衕意者也,可與之死,可與之生,民不詭也。
天者,陰陽、寒暑、時制也。
地者,高下、遠近、險易、廣狹、死生也。
將者,智、信、仁、勇、嚴也。
法者,曲制、官道、主用也。

凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知之者不勝。
故校之以計,而索其情。

曰:主孰有道?
將孰有能?
天地孰得?
法令孰行?
兵眾孰強?
士卒孰練?
賞罰孰明?
吾以此知勝負矣。

將聽吾計,用之必勝,留之﹔
將不聽吾計,用之必敗,去之。

計利以聽,乃為之勢,以佐其外。勢者,因利而制權也。

兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近。

利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,
卑而驕之,佚而勞之,親而離之,攻其不備,出其不意。

此兵家之勝,不可先傳也。

夫未戰而廟算勝者,得算多也﹔
未戰而廟算不勝者,得算少也。

多算勝,少算不勝,而況無算乎!吾以此觀之,勝負見矣。 


©2005