Google

GoSharp

 

孫子兵法

虛實第六

孫子曰:凡先處戰地而待敵者佚,後處戰地而趨戰者勞。故善戰者,
緻人而不緻於人。

能使敵自至者,利之也﹔能使敵不得至者,害之也。故敵佚能勞之,
飽能飢之,安能動之。

出其所不趨,趨其所不意。行千里而不勞者,行於無人之地也。攻而
必取者,攻其所不守也。守而必固者,守其所不攻也。

故善攻者,敵不知其所守。善守者,敵不知其所攻。

微乎微乎,至於無形,神乎神乎,至於無聲,故能為敵之司命。

進而不可禦者,沖其虛也﹔退而不可追者,速而不可及也。故我欲戰
,敵雖高壘深溝,不得不與我戰者,攻其所必救也﹔我不欲戰,雖畫
地而守之,敵不得與我戰者,乖其所之也。

故形人而我無形,則我專而敵分﹔我專為一,敵分為十,是以十攻其
一也,則我眾而敵寡﹔能以眾擊寡者,則吾之所與戰者,約矣。吾所
與戰之地不可知,不可知,則敵所備者多,敵所備者多,則吾之所戰
者,寡矣。

故備前則後寡,備後則前寡,故備左則右寡,備右則左寡,無所不備
,則無所不寡。寡者備人者也,眾者使人備己者也。

故知戰之地,知戰之日,則可千里而會戰。不知戰之地,不知戰之日
,則左不能救右,右不能救左,前不能救後,後不能救前,而況遠者
數十里,近者數堨G?

以吾度之,越人之兵雖多,亦奚益於勝敗哉?!

故曰:勝可為也。敵雖眾,可使無鬥。

故策之而知得失之計,作之而知動靜之理,形之而知死生之地,角之
而知有餘不足之處。

故形兵之極,至於無形﹔無形,則深間不能窺,智者不能謀。

因形而錯勝於眾,眾不能知﹔人皆知我所以勝之形,而莫知吾所以制
勝之形。故其戰勝不復,而應形於無窮。

夫兵形象水,水之形避高而趨下,兵之形,避實而擊虛,水因地而制
流,兵因敵而制勝。故兵無常勢,水無常形,能因敵變化而取勝者,
謂之神。

故五行無常勝,四時無常位,日有短長,月有死生。


©2005