Google

GoSharp

 

孫子兵法

地形第十

孫子曰:地形有通者、有掛者、有支者、有隘者、有險者、有遠者。
我可以往,彼可以來,曰通。通形者,先居高陽,利糧道,以戰則利
。可以往,難以返,曰掛。掛形者,敵無備,出而勝之,敵若有備,
出而不勝,則難以返,不利。我出而不利,彼出而不利,曰支。支形
者,敵雖利我,我無出也,引而去之,令敵半出而擊之,利。隘形者
,我先居之,必盈之以待敵。若敵先居之,盈而勿從,不盈而從之。
險形者,我先居之,必居高陽以待敵﹔若敵先居之,引而去之,勿從
也。遠形者,勢均,難以挑戰,戰而不利。凡此六者,地之道也,將
之至任,不可不察也。

故兵有走者、有馳者、有陷者、有崩者、有亂者、有北者。凡此六者
,非天之災,將之過也。夫勢均,以一擊十,曰走。卒強吏弱,曰馳
。吏強卒弱,曰陷。大吏怒而不服,遇敵懟而自戰,將不知其能,曰
崩。將弱不嚴,教道不明,吏卒無常,陳兵縱橫,曰亂。將不能料敵
,以少合眾,以弱擊強,兵無選鋒,曰北。凡此六者,敗之道也,將
之至任,不可不察也。

夫地形者,兵之助也。料敵制勝,計險厄遠近,上將之道也。知此而
用戰者必勝﹔不知此而用戰者必敗。

故戰道必勝,主曰無戰,必戰可也﹔戰道不勝,主曰必戰,無戰可也
故進不求名,退不避罪,惟人是保,而利合於主,國之寶也。

視卒如嬰兒,故可以與之赴深谿﹔視卒如愛子,故可與之俱死。厚而
不能使,愛而不能令,亂而不能治,譬若驕子,不可用也。

知吾卒之可以擊,而不知敵之不可擊,勝之半也﹔知敵之可擊,而不
知吾卒之不可以擊,勝之半也﹔知敵之可擊,知吾卒之可以擊,而不
知地形之不可以戰,勝之半也。故知兵者,動而不迷,舉而不窮。故
曰:知己知彼,勝乃不殆﹔知天知地,勝乃可全。


©2005