Google

GoSharp

 

孫子兵法

謀攻第三

孫子曰:凡用兵之法,
全國為上,破國次之﹔
全軍為上,破軍次之﹔
全旅為上,破旅次之﹔
全卒為上,破卒次之﹔
全伍為上,破伍次之。
是故百戰百勝,非善之善也﹔
不戰而屈人之兵,善之善者也。

故上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法為不得已。
修櫓轒轀?具器械、三月而後成,距闉,又三月而後已。
將不勝其忿,而蟻附之,殺士三分之一,而城不拔者,此攻之災也。
故善用兵者,屈人之兵而非戰也。

拔人之城而非攻也,破人之國而非久也,必以全爭於天下,
故兵不頓,而利可全,此謀攻之法也。

故用兵之法,十則圍之,五則攻之,倍則分之,敵則能戰之,少則能
逃之,不若則能避之。故小敵之堅,大敵之擒也。

夫將者,國之輔也。輔周則國必強,輔隙則國必弱。

故君之所以患於軍者三:不知軍之不可以進而謂之進,不知軍之不可
以退而謂之退,是為縻軍﹔不知三軍之事,而衕三軍之政者,則軍士
惑矣﹔不知三軍之權,而衕三軍之任,則軍士疑矣。三軍既惑且疑,
則諸侯之難至矣,是謂亂軍引勝。

故知勝有五:
知可以戰與不可以戰者勝,
識眾寡之用者勝,
上下衕欲者勝,
以虞待不虞者勝,
將能而君不禦者勝。

此五者,知勝之道也。

故曰:知己知彼,百戰不貽﹔
不知彼而知己,一勝一負﹔
不知彼不知己,每戰必貽。


©2005