Google

GoSharp

 

孫子兵法

火攻第十二

孫子曰:凡火攻有五:一曰火人,二曰火積,三曰火輜,四曰火庫,
五曰火隊。行火必有因,煙火必素具。發火有時,起火有日。時者,
天之燥也。日者,月在萁、壁、翼、軫也。凡此四宿者,風起之日也

凡火攻,必因五火之變而應之。火發於內,則早應之於外。火發而其
兵靜者,待而勿攻。極其火力,可從而從之,不可從而止。火可發於
外,無待於內,以時發之。火發上風,無攻下風。晝風久,夜風止。
凡軍必知有五火之變,以數守之。

故以火佐攻者明,以水佐攻者強。水可以絕,不可以奪。

夫戰勝攻取,而不修其功者凶,命曰“費留"。故曰:明主慮之,良
將修之。非利不動,非得不用,非危不戰。主不可以怒而興師,將不
可以慍而緻戰。合於利而動,不合於利而止。怒可以復喜,慍可以復
悅,亡國不可以復存,死者不可以復生。故明君慎之,良將警之。此
安國全軍之道也。


©2005